29. marts 2019
Til. Alle medlemmer.
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm
onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00 i Havørredens klubhus, Remisevej 8 Rønne.
 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.
Dagsorden efter vedtægternes § 5.
1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
4.   Behandling af indkomne forslag.
5.   Budget for det kommende år; herunder fastsættelse
      af kontingent.
6.   Valg af formand. Ikke aktuelt i 2019.
7.   Valg af kasserer. Per Bugge er på valg for 2. år.
8.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
      efter tur for 2 år. Leif Nielsen er på valg.
9.   Valg af suppleanter. Der skal vælges mindst 2 suppleanter for 1 år.
      Henrik Sparholt, Bjarke Borup, Simon Giroux og Per Clausen er på valg.
10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Poul-Erik Olsen er på valg for 2 år.
11. Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden
skriftligt i hænde senest d. 30. april 2019.
 

Med venlig hilsen
Vandpleje Bornholm