Disse informationer gæller pr. 01-01-2016
 
Ved ferske vandes udløb i havet er der fredningszoner, hvor alt fiskeri er forbudt, og på Bornholm gælder
denne zone med radius på 500 m hele året ved Baggeå, Blykobbe å, Kobbeå, Gyldenså, Læså og Øleå, og i
tiden fra 16. september til og med 15. januar, desuden 22 andre vandløb.
Havørred (salmo trutta) i gydedragt (brunfarvet fisk) er fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar,
de anførte dage inklusive.. Bemærk at fredningen af den farvede gydefisk er fredet i en periode der går ud
over fredningen i bælterne rundt om de bornholmske åer!
Endvidere må kun hjemtages 3 stk. havørred pr. fisker pr. dag.
 
(Klik på kortet for fuld størelse.)

 

Øèns fredninger pr. 01-01-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hele bekendtgørelsen.
 
 
Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm
 
I medfør af § 31, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeriopdræt
(fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af
21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til §
5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelsen nr. 512 af 23. april 2015
om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:
 
§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra
udløbet af følgende åer:
 
1) Blykobbe å.
2) Læså.
3) Øleå.
4) Baggeå.
5) Gyldenså.
6) Kobbeå.
 
Stk. 2. I tiden fra 16. september til og med 15. januar må
intet fiskeri finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af
følgende bække og åer:
 
1) Kæmpeå.
2) Byå.
3) Vallenså.
4) Lilleå.
5) Grødby å.
6) Henrikebæk.
7) Dammebæk.
8) Søbæk.
9) Skovsholm bæk.
10) Vaså.
11) Sølyst bæk.
12) Kelse å.
13) Melsted å.
14) Bobbeå.
15) Døndal å.
16) Møllegård bæk.
17) Tejn å.
18) Kampeløkke å.
19) Bakkebæk/Ålebæk.
20) Grynebæk.
21) Vandløb ved Bølshavn.
22) Vasebæk.
 
§ 2. Ud over de i § 1 nævnte fredningsbælter findes der i
farvandet omkring Bornholm ikke fredningsbælter i henhold
til lov om fiskeri og fiskeopdræt.
Stk. 2. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse,
der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter.
 
§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger
at overtræde § 1.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 
§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
 
NaturErhvervstyrelsen, den 3. december 2015
JETTE PETERSEN
/ Lene Jensen Scheel-Bech
Lovtidende A
2015 Udgivet den 4. december 2015
3. december 2015. Nr. 1405.
Miljø- og Fødevaremin.,
NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-7400-000042
CK000286
 
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm
og Christiansø (Ertholmene)
 
I medfør af § 30, stk. 1, nr. 1 og 3, § 32, stk. 1, og § 130,
stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse
i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse
nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver
og beføjelser:
 
§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter særlige regler for fiskeri
på dansk fiskeriterritorium omkring Bornholm og Christiansø
(Ertholmene) samt i de ferske vande på Bornholm.
Stk. 2. Endvidere skal de øvrige regler, der er fastsat efter
fiskeriloven, overholdes.
Visse former for lystfiskeri
 
§ 2. Trollingfiskeri med downrigger er ikke tilladt fra lavvandslinien
og indtil 1 sømil omkring Bornholm og Christiansø
(Ertholmene).
Stk. 2. Ved fiskeri med downrigger forstås i denne bekendtgørelse
anvendelse af et selvstændigt hjælperedskab,
som fungerer uafhængigt af fiskestang og hjul, hvorved endeagnet
(blink, spinner, wobler, flue eller lignende) tvinges
ned i en forudbestemt dybde.
Særlig fredning af ørred (salmo trutta)
 
§ 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
er ørred (salmo trutta) i yngledragt fredet i perioden 16.
september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive.
Stk. 2. I bornholmske vandløb er ørred (salmo trutta) fredet
i perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte
dage inklusive.
Stk. 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene)
må der højst hjemtages tre ørred (salmo trutta) pr.
fisker pr. dag, dog højst tre ørred pr. båd pr. dag.
Stk. 4. Ørred (salmo trutta), der er omfattet af fredningen
i stk. 1 og 2, eller er fanget ud over begrænsningen i stk. 3,
skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt
i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan
måde, at fisken ikke genfanges.
Fritidsfiskeres garnredskaber i saltvand
 
§ 4. Inden for en afstand af 100 m fra lavvandslinien er
det ikke tilladt at anvende nedgarn.
 
§ 5. I perioden 1. marts - 15. september, de anførte dag inklusive,
må en fritidsfisker anvende op til 6 af de for fritidsfiskere
tilladte garn, heraf højst 3 flydende garn, jf. dog
§ 7, stk. 2.
Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte periode må højst 3 garn sættes
inden for 30 m kurven, jf. stk. 3.
Stk. 3. I perioden fra den 1. marts til og med 30. april, må
der indenfor 30 m kurven kun anvendes flydende garn med
en maskestørrelse på 60 mm og derunder (helmaske) svarende
til 30 mm og derunder (halvmaske).
 
§ 6. I perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte
dage inklusive, må en fritidsfisker anvende følgende af de
for fritidsfiskere tilladte garn:
1) Op til 6 bundsatte garn.
2) Op til 5 bundsatte garn samt 1 laksegarn, jf. dog § 8,
stk. 2, eller 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2.
3) Op til 4 bundsatte garn samt 1 laksegarn, jf. dog § 8,
stk. 2, og 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2.
Stk. 2. Af de i stk. 1, nr. 1, 2 og 3 nævnte garn, må højst 3
garn sættes inden for 30 m kurven.
 
§ 7. Ved bornholmergarn forstås i denne bekendtgørelse
et flydende garn, som ikke må have en længde af over 45 m
og en dybde af over 12 m. Maskestørrelsen må højst være
52 mm (helmaske).
Stk. 2. Bornholmergarn må kun anvendes i perioden 1. juni
- 30. november, de anførte dage inklusive. En fritidsfisker
må kun anvende 1 bornholmergarn ad gangen. Bornholmergarnet
skal sættes uden for 30 m kurven.
Stk. 3. Bornholmergarnet skal inden opstilling skriftligt
anmeldes til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Øst ved
afdelingen på Bornholm. Kvittering for betalt fritidsfiskertegn
skal medsendes i kopi. Bornholmergarnet skal på det
gule redskabsmærke forsynes med bogstavet »B« samt et løbenummer,
som ved anmeldelse udleveres af Fiskeriinspektorat
Øst ved afdelingen på Bornholm.
 
§ 8. Ved laksegarn forstås i denne bekendtgørelse et flydende
garn, som ikke må have en længde af over 45 m og en
dybde af over 3 m. Maskestørrelsen må ikke være mindre
end 157 mm (helmaske).
Stk. 2. Laksegarnet skal sættes uden for 30 meters dybdekurven.
Lovtidende A
2015 Udgivet den 4. december 2015
3. december 2015. Nr. 1406.
Miljø- og Fødevaremin.,
NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7440-000025
CK000288
 
§ 9. På garn, som sættes uden for 30 m kurven, skal det
gule redskabsmærke være forsynet med bogstavet »B«.
Stk. 2. Ved 30 m kurven forstås i denne bekendtgørelse
den kurve, som er vist i bilag 1 og som afgrænser det skraverede
område.
Straf og ikrafttræden mv.
 
§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger
at overtræde § 2, stk. 1, §§ 3, 4, 5 og 6, § 7, stk. 2 og 3, § 8,
stk. 2 og § 9, stk. 1.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer)
straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 
§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1063 af 17. december 2001 om
særlige regler for det rekreative fiskeri samt særlig fredning
af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene) ophæves.
 
NaturErhvervstyrelsen, den 3. december 2015
JETTE PETERSEN
/ Lene Jensen Scheel-Bech
3. december 2015. 2 Nr. 1406.
Bilag 1
30 m kurven, jf. § 9, stk. 2
3. december 2015. 3 Nr. 1406.